Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

besideyou
5935 c0ce
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
besideyou
2698 0afc
Reposted fromPenisneid Penisneid viaSkydelan Skydelan
besideyou
" I’m not the same everyday. There are times where I’m loud and chatty, and there are times when I’m really quiet. I don’t think I can define myself. "
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
besideyou
Rone, Melbourne

besideyou
6027 a5a1
besideyou
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaSkydelan Skydelan
besideyou
8604 8dc2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
besideyou
8009 3450 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
besideyou
8957 ffd3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
besideyou
8914 f76f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
besideyou
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
besideyou
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
besideyou
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
besideyou
8559 7904 500
8009 f916 500
Reposted fromdeviate deviate viaOnly2you Only2you
besideyou
Czas skupić się na prawdziwych przyjaciołach, a zapomnieć o tych, w których tylko fałsz i zakłamanie. Czas powiedzieć komuś żegnaj. Boli, ale to już nie ma sensu. Lepiej być blisko tych, co są szczerzy i potrafią w oczy mówić prawdę.
9045 d326 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl